اسلایمع ریون کویین تقدیمع بع هانیع جونممممع+کپشنع

130

عاجی جوووونممم دوستعععع دارمممممععععع امیدوارمع خوشتععع اومدع باشععع

...:::....s.d.r...:::..

...:::....s.d.r...:::..

10 ماه پیش
:) پس مشکل از آپا هست برام پیام آمد که دیگر دنبال نمی کند
۩::miss_camlia::۩آتی، یکیم:(
۩::miss_camlia::۩آتی، یکیم:( اره بابا من دارم دنبالت میکنم
...:::....s.d.r...:::..

...:::....s.d.r...:::..

10 ماه پیش
کاملیا دیگر منو دنبال نمیکنی؟
۩::miss_camlia::۩آتی، یکیم:(
۩::miss_camlia::۩آتی، یکیم:( چرا اجی دنبالت میکنم