مراسم افطاری موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی رمضان 97

765

مصاحبه با یکی از مددجویان در رابطه با شرایط زندگی و کمک های موسسه مراسم افطاری با حضور مددجویان و حامیان در موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی رمضان 97