مدل جامع مفهومی و مدل اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

2,552

تشریح مختصر مدل الماس (اولین و جامع ترین مدل بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد و مدل منتخب شورای راهبری بودجه ریزی عملیاتی سازمان برنامه و وبودجه كشور) و نیز تشریح مدل اجرایی آن

alireza sarraf
alireza sarraf 16 دنبال کننده