بدترین جهل آنست که تو ندانی کیستی

15
خودکاوی به زبان ساده و کوتاه
pixel