تمسخر ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

11,472

ترامپ با بیان اینکه در زمان دو سال ریاست جمهوری او، آمریکا به بیشترین موفقیت در تاریخ این کشور دست یافته است باعث خنده بلند حضار شد. این اولین بار در تاریخ است که سخنان ریاست جمهوری آمریکا باعث تمسخر و خنده حاضران میشود.