Overkill 3 - Overkill 3

14,157

به آینده خوش آمدید. فضا تاریک و عبوس است. گروهی خاص همه را به بردگی کشیده اند و فقط انتظار اطاعت دارند. جلوی آنها را به هیچ ترتیبی نمیتوان گرفت و مردم وحشت زده شده و امیدشان را از دست داده اند. البته عده ای هم هستند که علیه این گروه میجنگند ولی تعدادشان به شکل قابل توجهی تقلیل یافته است. آیا فکر میکنید بتوانید برای بشریت قدم به میدان بگذارید و برای آینده او بجنگید؟ دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.craneballs.overkill3

ایران اپس
ایران اپس 787 دنبال کننده