پیام رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان به مناسبت آغاز سال تحصیلی

77

پیام ویدیوئی دکتر ابطحی به مناسبت آغاز سال تحصیلی 99-1398