فیزیک و اندازه گیری بخش اول

91
تدریس بخش اول فصل اول فیزیک دهم توسط محمد گلزاری دبیر رسمی فیزیک شهر تهران - www.poopakedu.ir
pixel