نقد فیلم «مشق شب» از منظر توسعه ای

203

با حضور «بانو زهرا گیتی نژاد» موسس خیریه «مهر گیتی» و «سعید غلامی نتاج امیری»