آیا میدانید گل های ضریح امام رضا(ع) کجا تهیه می شود؟

490

آیا میدانید گل های ضریح امام رضا(ع) کجا تهیه می شود؟ و یا پس از جمع آوری چه می شود؟ مستندی از گل های ضریح امام رضا(ع)