جلسه هفتم تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بربستر کلان داده

966

در این جلسه مهندس ابوالفضل مهدی زاده روی حوزه پردازش متن فعالیت های انجام شده و کلیات ایده های این حوزه و پروژه های عملی که قابلیت اجرا و پیاده سازی در این حوزه داشتند را بیان کرده اند.