تدریس تبدیل واحد ریال و تومان

1,202

در این ویدیو تدریس تبدیل واحد ریال و تومان(ریاضی پایه سوم) برای دانش آموزان دبستان دخترانه علوی پیروزی انجام می شود.