درختکاری با واترباکس گرواسیس جهت پیشگیری از ریزش بهمن

720

در پیست اسکی San Isidro اسپانیا در سالهای قبل با انتخاب فناوری گرواسیس و استفاده از واترباکس به منظور پیشگیری از وقوع بهمن مبادرت به درختکاری نمودند. در این فیلم که در سال 2017 تهیه شده نتایج فوق العاده این اقدام را ملاحظه فرمائید.

pixel