رفتار مشابه جوجه غازها در فرزندانمان

98

به رفتار آخرین کودک دقت کنید. نمونه ی بارزی از گله گرایی!