قسمت اول از و مصاحبه و معارفه زینب موسوی

129

خانم زینب موسوی دارای مقام های جهانی ، مدال های افتخار آفرین ، بزرگ درختری از ایران زمین ، در جنگاوری با کوهها و دیواره های یخی. ایستاده بر بالاترین مقامهای جهانی شیر زنی چیره دست و توانمند، در رویارویی با قویترین های سرزمین های یخی