100 ثانیه با اخبار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

256

100 ثانیه با اخبار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی- گوینده خبر: سید مرتضی موسوی / تدوین: روح الله دلیر