حل تمرین سیگنال - فصل 10

178
حل گام به گام سوال 10-18 بخش، فصل تبدیل Z، کتاب تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها (اپنهایم) توسط آقای مهندس آقامیری.... صورت سوال: «یک سیستم LTE علی در نظر بگیرید که ورودی [x [nو خروجی [y [n آن توسط نمودار جبعه ای شکل به هم مرتبط اند. معادله تفاضلی ارتباط دهنده [y [n و [x [n را بیابید. آیا سیستم پایدار است؟»
فری پیپر 6 دنبال کننده
pixel