چهل سال اقتدار،چهل سال افتخار در حوزه پزشكی و سلامت

116

كلیپ تولید شده توسط روابط عمومی و بین الملل فرهنگستان و پخش شده در شبكه 3 سیما