کوچینگ و 10 دلیل نیاز شما به یک کوچ

213
طبق تعریف فدراسیون بین المللی کوچینگ ، کوچ ها افرادی هستند که مراجع خود را بهترین متخصص در کار و زندگی خود می دانند و بر این باور هستند که هر مراجعی می تواند نوآور و کاردان زندگی خودش باشد و بر همین اساس است که مسئولیت کوچ به این شکل تعریف می شود : - کشف ، وضوح و همراه شدن با آنچه مراجع می خواهد به آن دست یابد . - تشویق مراجع به کشف دنیای خود . - استخراج راه حل ها و استراتژی های مراجع . - پاسخگو نگه داشتن مراجع و مجاب کردن او برای مسئولیت پذیری .
pixel