مجتبی بیگدلی تنها متخصص شبیه سازی ذهن و درمان قطعی لکنت در جهان

67

صحبت های دکتر تقی زاده درباره مخترع شبیه سازی ذهن و درمان قطعی لکنت مجتبی بیگدلی 09337575002