سخنرانی فرماندار تنگستان جناب آقای عبدالحسن رفیعی پور در شورای اداری 13مرداد99

7
قسمتی از سخنرانی فرماندار تنگستان جناب آقای عبدالحسن رفیعی پور در شورای اداری 13مردادشهرستان
pixel