دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 43

36

شماره چهل و چهار-1397/12/08 در برنامه شماره سی و چهل و سوم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1.قانون مبارزه با پولشوئی به بانکها ابلاغ شد. متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi