کیفیت مراقبت را افزایش دهیم. قسمت هشتم- ارتباط با بیمار

129
در این ویدیو، تیپا اسنو بما می آموزد که با توجه به کم شدن میدان دید بیمار، چگونه باید با او ارتباط بر قرار کنیم. همانطور که به بیمار کلیوی در مورد ادرار کردن یا نکردن نمی توان ایراد گرفت، با بیمار فرسایش مغز هم نمی توان در مورد فراموشی یا از دست دادن توانایی ها کلنجار رفت.
pixel