جلسه دوم هوش مصنوعی (عاملهای هوشمند)

109
آموزش جلسه دوم هوش مصنوعی راسل در دانشکده فنی شهید جباریان همدان
pixel