تلاوت سوره مبارکه شمس در مقام بیات - عادل تقی پور

117