سلفون-نایلون حبابدار-نایلون شرینك

1,167

گروه تولیدی افق پلاست جاویدان(چابك)برترین تولید كننده ی سلفون و نایلون حبابدار در ایران