آیا غربگرایان در ایران بازخواهند گشت؟ آیا ایران لایق دست یافتن به تکنولوژی است؟

506

رزم آرا هیچگاه نقطه پایان کسانی که ملت ایران را لایق دست یافتن به تکنولوژی و پذیرفتن مسئولیت صنایع جدی نمی دانستند، نبود و حتی پس از انقلاب اسلامی نیز همواره تفکر غرب گرا همین تفکر را پیگیری کرده است.