روش های انجام لیفت ابرو

615
با 2 روش انجام می شود./ برش های روی پلک و برش های بین مو./ بعد از 24 الی 48 می توانند حمام کنند./استفاده از گن های مخصوصا برای تثبیت فرم ابرو الزامی است./
pixel