داستان پیدایش کیهان

152
جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، دارای یک آغاز است. همه چیز از ۱۳.۷ میلیارد سال پیش و یک انفجار بزرگ شروع می‌شود. کیهانی که اکنون ابعاد آن به میلیاردها سال نوری می‌رسد، زمانی به اندازه‌ی یک نقطه‌ی کوچک بود. در این فیلم کوتاه، به تماشای داستان پیدایش کیهان می‌نشینیم.
pixel