استاندارد سازی خودروهای حمل زباله در غرب استان تهران

143
استاندارد سازی خودروهای حمل زباله در غرب استان تهران با وجود پایان مهلت قانونی هستند شهردارانی که همچنان از خودروهای غیراستاندارد برای حمل زباله استفاده می کنند. مسئولان ملاردی از امروز دیگر اجازه ورود این خودروها را به مرکز زیست اختر نخواهند داد.
pixel