صنعت ساختمان 18: مدیریت مجله مد و معمار امروز تا معماری

433

علی حق شناس مشغول در مقطع دکتری و مدیر مجله مد و معمار امروز از هدفگذاری مجله تا فعالیت در معماری و پژوهش معماری گفت.

آی بی وی
آی بی وی 59 دنبال کننده