سنت "یاوری" در فصل گندم چینی در تربت حیدریه

200

سنت های زیبای روستاهای تربت حیدریه در خراسان ؛ در گزارش اینستاگرامی مسعود نبی دوست