چهل منزل تا اربعین - نشست پنجم - شهادت و حکومت

54

پنجمین نشست از سلسله نشست های عاشورا پژوهی چهل منزل تا اربعین با موضوع « شهادت و حکومت» و با سخنرانی استاد محمد اسفندیاری در تاریخ 7 تیر 1386 در مرکز مطالعات راهبردی خیمه برگزار شد.