عملیات ارتش سوریه ومقاومت در قنیطره3 -جنوب سوریه

952