نقشه خوانی ساخت وساز(سازه،معماری،تاسیسات،برقی ومکانیکی)

530

انتقال فكر طراح به سازنده جهت اجرا، از طریق نقشه انجام می پذیرد. به عبارت دیگر نقشه وسیله تفهیم نظریات طراح به سازنده است. بدین منظور و برای اینكه این ارتباط ما بین طراح و سازندگان مختلف با سهولت انجام گیرد، قواعد و ضوابطی برای تهیه و ترسیم نقشه ها تدوین شده اند كه برخی از آنها اكنون به صورت اصول پذیرفته شده بین المللی در آمده اند. آشنایی با این علائم و اصول و همچنین چارچوب و چگونگی قرائت نقشه

خانه عمران
خانه عمران 32 دنبال کننده