انتخاب رشته اصولی و صحیح با دکتر یعقوبی

670

وقتی رتبه ای نه چندان خوب به دست بیاری اما هم در دانشگاهی عالی و هم روزانه قبول بشی !