برنامه آغاز یک پایان با موضوع افول آمریکا

145

برنامه آغاز یک پایان با موضوع افول آمریکا با حضور : سردار امیر حیات مقدم (رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی و امنیت ملی)