داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

مدیریت مقاومت قارچ های بیماریزای گیاهی به قارچ کش ها

27
مدیریت مقاومت به قارچ کشها با استفاده از پیشگیری از وقوع بیماری, استفاده متناوب از قارچکشها( از قارچکشهایی با نقطه اثر متفاوت در تناوب استفاده کنیم), استفاده از قارچکشهایی با مولکولهای متفاوت از گروهای مختلف
pixel