داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

کتابخانه های عمومی توسعه خدمات کتابخانه ای

111
111 بازدید
اشتراک گذاری
دبیر: دکتر محمد حسین دیانی استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد؛ اعضا: نوش آفرین انصاری؛ علیرضا ناصری؛ ابوالفضل هاشمی؛ سیدمهدی حسینی؛ هدف این نشست، شناخت ظرفیت ها و مشترکات سه سازمان، کانون و نهاد اداره کنندة امور کتابخانه های عمومی («سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران»، «کانون فرهنگی، هنری مساجد» و ....
pixel