صدثانیه خبر از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته دوم شهریور 98 شماره 46

104

صدثانیه خبر از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته دوم شهریور 98 شماره 46/روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/گوینده خبر: غلامرضا میری/تدوین: روح اله دلیر