جراحی همزمان نیمه دررفتگی مکرر قدامی و شکستگی بزرگ و حاد سطح مفصلی سر بازو

13
جراحی همزمان نیمه دررفتگی مکرر قدامی و شکستگی بزرگ و حاد سطح مفصلی سر استخوان بازو نشان داده می شود. این ویدئو بیشتر برای جراحان ارتوپد مفید است. Humerus head splitting fracture
pixel