پشت پرده جامعه کثیف خبرنگارنماها/فیلترشکن13

5,690

از پشت پرده ی فرار مجری هرمزگانی به انگلستان و آمریکا تا روابط عمومی هایی که با تلاش خود به روابط خصوصی تبدیل شدند.همه چیز در خصوص بخشنامه ی جدید تغییر کاربری ملک آموزشی به تجاری و افتتاح فاز جدید قلیون فروشی در ساحل بندرعباس