تفکیک و اوراق بوئینک 747

115

آخرین پرواز بوئینک 747 از تخلیه بنزین گرفته تا پنل های کابین خلبان تا آخرین پیچ ها