گفتار ۹۳ ” روش تعلیم و آموزش “ - اثبات وجود خداوند

114
چگونه در آثار مصنوع می توان شکوفه های فهم و اثمار صانع را دریافت.
pixel