بی هوش شدن اوسپینا در بازی ناپولی - اودینزه

366

اوسپینا در بازی ناپولی از هوش رفت!!! دیوید اوسپینا که بصورت قرضی در ناپولی بازی میکند، هنگام بازی با اودینزه بیهوش شد و مجبور به ترک زمین شد.