بیمار کرونایی که توسط حکیم دکتر روازاده درمان شد، گزارش شماره ۲۵

1,771
بیمار کرونا مثبت به شماره پرونده ۳۵۲ درمان شده توسط حکیم دکتر روازاده با دستور بخور جوش شیرین
pixel