به چه طریقی انتقاد کنم که سازنده باشد؟

63
مدرس: محمد محمدی مرام برای تماشای ویدئوهای بیشتر به سایت https://gholeh.com/ مراجعه نمایید.
pixel