شكل جدید جهان

692
جهان امروز آرایش جدیدی پیدا کرده و شرق پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده کشورهایی مانند هند، چین، روسیه و ترکیه رشد خوبی داشته اند. قدرت چین در زمینه اقتصادی موجب یک جنگ تجاری میان پکن و واشنگتن شده و در بخش امنیتی و نظامی هم کشورهایی مانند ایران و روسیه قابل مقایسه با گذشته نیستند.
pixel