درس خارج فقه - مبحث حج - بخش طواف - جلسه پنجم

5
درس خارج فقه مرجع عالیقدر شیعه آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی موضوع مبحث حج - بخش طواف - جلسه پنجم 4 صفر 1442
pixel