داغترین‌ها: #فاطمیه

یادنامۀ مرحوم جناب آقای #رحیمی انارکی - #پروژۀ آیمان تبریز

42
آقای دکتر #رحیمی انارکی یاد و خاطره شما در تمامی لحظات اجرای #پروژۀ آیمان و تمام پروژه های گروه سرمایه گذاری مسکن با ما خواهد بود .
pixel